Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2017, vir: ČZS

Tudi v letu 2017 je z vzrejo pričelo nekaj novih vzrejevalcev, nekaj jih je vzrejo opustilo, skupaj pa jih je vzrejalo 33. V uporabi sta dve plemenilni postaji rodovniških matic (Luče in Rog-Ponikve). Potrjenih je bilo 76 matičarjev in 9 trotarjev, ki so prejeli Zootehniško spričevalo za plemensko kranjsko čebelo in s tem tudi dovoljenje za vzrejo in prodajo. V Izvorno rodovniško knjigo kranjske čebele je bilo vpisanih 42.854 matic. 40 % vzrejenih matic je bilo izvoženih. Največ matic je bilo izvoženih v Veliko Britanijo (prek 4.000), sledita Francija in Finska. Slabih tisoč je bilo izvoženih celo na Japonsko. Skupaj so vzrejevalci prodajali svoje matice v 35, predvsem evropskih, držav

Preizkušanje potomcev
Progeni test za leto 2017 se je začel že v letu 2016, ko smo v juniju razdelili 690 matic 30 pogodbenim čebelarjem. Čebelje matice so bile potomke 59 matičarjev. Sprejetih je bilo 555 matic ali 80,4 %. Čebelarji so med letom z ocenami od 1 do 4 (štiri je najboljša ocena) ocenili mirnost in rojivost čebelje družine. Donos medu so izmerili v kilogramih. Vsak čebelar anonimno testira matice treh do petih vzrejevalcev, v testiranju pa sodeluje tudi KIS s 30 družinami v Seničnem, kjer so bile v testu matice petih vzrejevalcev s po šestimi maticami.
Na podlagi zbranih rezultatov je bil za vsakega matičarja izračunan selekcijski indeks (Poklukar, 1999), ki na isto mero uvede vse tri ocenjevane lastnosti (mirnost, rojivost in donos medu). Izračunan je po formuli 0,42 x donos medu (v kg) + 1,94 x točke ocene rojivosti + 0,80 x točke ocene mirnosti. V preglednici 1 so navedene povprečne vrednosti selekcijskega indeksa matic za posamezne vzrejevalce.

Preglednica 1: Prvih deset vzrejevalcev po povprečnem selekcijskem indeksu (Si) progeno testiranih matic v letu 2017

Št. Vzrejevalec Si
1 Ivana Kovačević 17,25948026
2 Darko Grm 17,08416446
3 Ladislav Vozelj 17,04920807
4 Venčeslav Lešek 17,03846101
5 Vasja Jug 16,99073089
6 Milan Starovasnik 16,99072955
7 Peter Kolar 16,99072827
8 Viktor Gaber 16,99072754
9 Julij Pokorni 16,99072702
10 Marko Debevec 16,99072692

Povprečni donos medu v letu 2017 je bil le 14,6 kg na panj in je bil nizek že drugo leto zaporedoma. Povprečna ocena rojivosti je bila 3,14 in mirnosti 3,14 točke (od štirih). V Preglednici 2 so navedene rodovniške številke desetih najboljših matičarjev glede na povprečno oceno rojivosti.

Preglednica 2: Najmanj rojivi matičarji, testirani na potomstvu v letu 2017.

Št. Vzrejevalec Matičar Odstopanje
od povprečja
(točk)
n
1 Štefan Bukovšek 8236-2013 + 0,93 3
2 Henrik Zaletelj R447 + 0,83 3
3 Darko Grm R422 + 0,78 8
4 Marko Debevec R416 + 0,70 1
5 Ivana Kovačević 34164-2014 + 0,68 6
6 Venčeslav Lešek R433 + 0,63 7
7 Čebelarstvo Pislak-Bali R410 + 0,63 6
8 Vasja Jug 16932-2011 + 0,63 6
9 Matija Koštomaj R450 + 0,54 3
10 Matevž Tomažič R445 + 0,49 11

Preglednica 3: Najbolj mirni matičarji, testirani pri potomstvu v letu 2017

Št. Vzrejevalec Matičar Odstopanje
od povprečja
(točk)
n
1 Mitja Nakrst R437 + 1,82 2
2 Darko Grm R421 + 1,41 3
3 Irma Petelin R439 + 1,34 7
4 Darko Grm R424 + 0,91 3
5 Krištof Bokal R413 + 0,91 8
6 Darko Grm R423 + 0,89 6
7 Jožef Potisek R441 + 0,70 7
8 Štefan Bukovšek R415 + 0,67 5
9 Ivana Kovačević 34164-2014 + 0,54 6
10 Venčeslav Lešek R434 + 0,52 6

Preglednica 4: Razvrstitev matičarjev po povprečnem donosu medu; test pri potomstvu 2017

Št. Vzrejevalec Matičar Odstopanje
od povprečja
(kg)
n
1 Vasja Jug 16932-2011 + 5,11 6
2 Venčeslav Lešek R433 + 4,02 4
3 Janko Bukovšek 30842-2015 + 3,65 6
4 Matevž Tomažič R445 + 3,02 13
5 Milan Starovasnik R449 + 2,27 7
6 Janez Dremelj 383 + 1,78 6
7 Venčeslav Lešek R434 + 1,74 5
8 Matija Koštomaj R450 + 1,63 3
9 Janko Bukovšek 8244-2013 + 1,63 7
10 Henrik Zaletelj 36018-2014 + 1,59 6

Za preverjanje pasemske čistosti so čebelarji za vsako družino ocenili obarvanost čebel delavk na lestvici od 1 do 4. Ocenjenih je bilo 354 čebeljih družin. Povprečna ocena obarvanosti je 3,63 točke od štirih možnih. Najvišjo oceno je dobilo 69,5 % čebeljih družin, 25,7 % je dobilo oceno 3, 2,8 % čebeljih družin pa je bilo ocenjenih z 2. Družin, ki so imele več kot 2 % čebel z obarvanimi zadki (ocena 1), je bilo 7. Ker so vzrejališča čebeljih matic dragocen vir kakovostnega in čistega plemenskega materiala, vsem čebelarjem, ki čebelarijo v okolici vzrejališč, priporočamo, da svoje družine redno pregledujejo in menjajo matice z obarvanimi družinami.

Vir: Poklukar, J. (1999): Izboljšanje odbire čebel na proizvodne lastnosti z uporabo selekcijskega indeksa. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo

Avtorji: Peter Podgoršek, Eva Cukjati, Janez Prešern in Maja Smodiš Škerl.

Več informacij na spletni strani ČZShttp://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9413