Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2017, vir: ČZS

Tudi v letu 2017 je z vzrejo pričelo nekaj novih vzrejevalcev, nekaj jih je vzrejo opustilo, skupaj pa jih je vzrejalo 33. V uporabi sta dve plemenilni postaji rodovniških matic (Luče in Rog-Ponikve). Potrjenih je bilo 76 matičarjev in 9 trotarjev, ki so prejeli Zootehniško spričevalo za plemensko kranjsko čebelo in s tem tudi dovoljenje za vzrejo in prodajo. V Izvorno rodovniško knjigo kranjske čebele je bilo vpisanih 42.854 matic. 40 % vzrejenih matic je bilo izvoženih. Največ matic je bilo izvoženih v Veliko Britanijo (prek 4.000), sledita Francija in Finska. Slabih tisoč je bilo izvoženih celo na Japonsko. Skupaj so vzrejevalci prodajali svoje matice v 35, predvsem evropskih, držav

Preizkušanje potomcev
Progeni test za leto 2017 se je začel že v letu 2016, ko smo v juniju razdelili 690 matic 30 pogodbenim čebelarjem. Čebelje matice so bile potomke 59 matičarjev. Sprejetih je bilo 555 matic ali 80,4 %. Čebelarji so med letom z ocenami od 1 do 4 (štiri je najboljša ocena) ocenili mirnost in rojivost čebelje družine. Donos medu so izmerili v kilogramih. Vsak čebelar anonimno testira matice treh do petih vzrejevalcev, v testiranju pa sodeluje tudi KIS s 30 družinami v Seničnem, kjer so bile v testu matice petih vzrejevalcev s po šestimi maticami.
Na podlagi zbranih rezultatov je bil za vsakega matičarja izračunan selekcijski indeks (Poklukar, 1999), ki na isto mero uvede vse tri ocenjevane lastnosti (mirnost, rojivost in donos medu). Izračunan je po formuli 0,42 x donos medu (v kg) + 1,94 x točke ocene rojivosti + 0,80 x točke ocene mirnosti. V preglednici 1 so navedene povprečne vrednosti selekcijskega indeksa matic za posamezne vzrejevalce.

Preglednica 1: Prvih deset vzrejevalcev po povprečnem selekcijskem indeksu (Si) progeno testiranih matic v letu 2017

Št.VzrejevalecSi
1Ivana Kovačević17,25948026
2Darko Grm17,08416446
3Ladislav Vozelj17,04920807
4Venčeslav Lešek17,03846101
5Vasja Jug16,99073089
6Milan Starovasnik16,99072955
7Peter Kolar16,99072827
8Viktor Gaber16,99072754
9Julij Pokorni16,99072702
10Marko Debevec16,99072692

Povprečni donos medu v letu 2017 je bil le 14,6 kg na panj in je bil nizek že drugo leto zaporedoma. Povprečna ocena rojivosti je bila 3,14 in mirnosti 3,14 točke (od štirih). V Preglednici 2 so navedene rodovniške številke desetih najboljših matičarjev glede na povprečno oceno rojivosti.

Preglednica 2: Najmanj rojivi matičarji, testirani na potomstvu v letu 2017.

Št.VzrejevalecMatičarOdstopanje
od povprečja
(točk)
n
1Štefan Bukovšek8236-2013+ 0,933
2Henrik ZaleteljR447+ 0,833
3Darko GrmR422+ 0,788
4Marko DebevecR416+ 0,701
5Ivana Kovačević34164-2014+ 0,686
6Venčeslav LešekR433+ 0,637
7Čebelarstvo Pislak-BaliR410+ 0,636
8Vasja Jug16932-2011+ 0,636
9Matija KoštomajR450+ 0,543
10Matevž TomažičR445+ 0,4911

Preglednica 3: Najbolj mirni matičarji, testirani pri potomstvu v letu 2017

Št.VzrejevalecMatičarOdstopanje
od povprečja
(točk)
n
1Mitja NakrstR437+ 1,822
2Darko GrmR421+ 1,413
3Irma PetelinR439+ 1,347
4Darko GrmR424+ 0,913
5Krištof BokalR413+ 0,918
6Darko GrmR423+ 0,896
7Jožef PotisekR441+ 0,707
8Štefan BukovšekR415+ 0,675
9Ivana Kovačević34164-2014+ 0,546
10Venčeslav LešekR434+ 0,526

Preglednica 4: Razvrstitev matičarjev po povprečnem donosu medu; test pri potomstvu 2017

Št.VzrejevalecMatičarOdstopanje
od povprečja
(kg)
n
1Vasja Jug16932-2011+ 5,116
2Venčeslav LešekR433+ 4,024
3Janko Bukovšek30842-2015+ 3,656
4Matevž TomažičR445+ 3,0213
5Milan StarovasnikR449+ 2,277
6Janez Dremelj383+ 1,786
7Venčeslav LešekR434+ 1,745
8Matija KoštomajR450+ 1,633
9Janko Bukovšek8244-2013+ 1,637
10Henrik Zaletelj36018-2014+ 1,596

Za preverjanje pasemske čistosti so čebelarji za vsako družino ocenili obarvanost čebel delavk na lestvici od 1 do 4. Ocenjenih je bilo 354 čebeljih družin. Povprečna ocena obarvanosti je 3,63 točke od štirih možnih. Najvišjo oceno je dobilo 69,5 % čebeljih družin, 25,7 % je dobilo oceno 3, 2,8 % čebeljih družin pa je bilo ocenjenih z 2. Družin, ki so imele več kot 2 % čebel z obarvanimi zadki (ocena 1), je bilo 7. Ker so vzrejališča čebeljih matic dragocen vir kakovostnega in čistega plemenskega materiala, vsem čebelarjem, ki čebelarijo v okolici vzrejališč, priporočamo, da svoje družine redno pregledujejo in menjajo matice z obarvanimi družinami.

Vir: Poklukar, J. (1999): Izboljšanje odbire čebel na proizvodne lastnosti z uporabo selekcijskega indeksa. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo

Avtorji: Peter Podgoršek, Eva Cukjati, Janez Prešern in Maja Smodiš Škerl.

Več informacij na spletni strani ČZShttp://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9413